تعبیر دیدن سگ در خواب

به گزارش مجله سلنا، دیدن سگ در خواب دارای تعابیر بسیاری است که ما هنگام بیداری به دنبال تعبیر رویاهای خود هستیم و می خواهیم بدانیم این خواب تا چه حد ممکن است واقعیت داشته باشد.

تعبیر دیدن سگ در خواب

خبرنگاران| بسکمک از افراد به دلیل حالات روحی و افکاری که در طول روز به سراغ آن ها می آید فکرشان درگیر شده و سبب دیدن رویاهایی در خواب می گردد که بعضی از این رویاها برگرفته از خیالات و افکار روزانه بوده وبعضی دیگر نیز ممکن است براساس واقعیت باشد. بااین حال، هنگامی که از خواب بیدار می شویم به دنبال تعبیر خواب خود هستیم و می خواهیم بدانیم این رویا تا چه حد واقعیت دارد.

به گزارش خبرنگاران، در واقعیت اگر سگ آشنایی ببینیم بی شک او حمایتگر و دوست بوده و اگر نا آشنا و بیگانه باشد خطرناک و مزاحم است. در خواب نیز همین حالت پیش می آید. چنانچه در خواب سگی مطیع و رام را دیدید که به دنبالتان می آید و سخن و اشارات شما را می فهمد و امنیت دارید، رویای شما خبر می دهد که قرار نیست آسیب ببینید و دوستی از شما حمایت می نماید.

در این صورت اگر دوستی صمیمی دارید می توانید به او اعتماد کنید. که در این مورد اگر سگی بیگانه ببینید نتیجه عکس دارد و باید خود را از آسیبی که ممکن است از نزدیک ترین دوستانتان به شما برسد حفظ کنید.

تعبیر خواب یعنی معنادهی و معنایابی برای رویاهایی که در عالم خواب دیده می شوند. فارغ از مناقشه های بسکمک که در این خصوص وجود دارد و اینکه بعضی به تعبیر خواب باور دارند و بعضی ندارند؛ این گزارش بر آنست تا تفاسیر و تعابیری که در روایات و علم روانشناسی از دیدن سگ در خواب آمده را جمع بندی کند.

روانشناسی دیدن سگ در خواب

نماد سگ می تواند با غرایزی مانند ترحم کردن، وفاداری، محافظت یا نگهبانی مرتبط باشد. غرایز قابل سرکوب شدن نیستند. آن ها در ما وجود داشته و همیشه در حال تاثیر گذاری هستند. ما تنها میتوانیم به شناخت آن ها پرداخته و آن ها را نظارت کنیم. نظارت غرایز به ما کمک می نماید تا ازآن ها در جهتی مثبت استفاده کنیم.

اگر در رویا سگی به شما حمله کند، نشان دهنده این معناست که نظارت این غرایز از دست شما خارج شده و به شکل افراطی در حال تاثیر گذاری بر روی عملکرد شما هستند. ممکن است از بعضی رفتار های خود مثل ترحم بی حد به دیگران، دچار آسیب هایی شده باشید. این انزجار، به شکل سگی که به شما حمله می نماید ظاهر می گردد.

اگر در رویا از نماد سگ فرار کنید، میتواند به این معنا باشد که در بیداری متوجه این عدم بازرسی شده اید، اما علاقه ای به رو به رو شدن و حل کردن این مشکل ندارید؛ اگر در رویا اقدام به کشتن سگ کنید، به این معناست که در کوشش هستید تا این شرایط نابهنجار را از بین برده و در خود تغییرات جدیدی ایجاد کنید.

رنگ ها نماد های کلی تر و عمیق تری هستند که بیشتر اوقات در رابطه با دیگر جزئیات، معنای به خصوصی را منتقل می نمایند. سگی به رنگ سیاه میتواند به مفهوم ناشناختگی مرتبط باشد. یا سگی به رنگ سفید، می تواند به شناخت شما در حالت هوشکمک، نسبت به این احساس و گرایش به خصوصی که در شما وجود دارد، اشاره داشته باشد.

شما دراین زمان در حال آموختن این موضوع هستید که چگونه از منافع خود محافظت نموده ودر عین حال دیگران را قربانی منفعت طلبی خود نکنید. توازن واقعی زمانی ایجاد می گردد که بتوانید سگ رابه صورت اهلی و دوست داشتنی مشاهده کنید. رنگ سگ هایی که در رویا مشاهده می کنید، می تواند به بعضی دیگر از ویژگی ها و میزان شناخت شما نسبت به آن غریزه خاص اشاره داشته باشد.

تعبیر خواب سگ به روایت امام جعفر صادق(ع)

دیدن سگ درخواب بر چهاروجه بود. اول: دشمن، دوم: پادشاه طامع (پادشاه طمعکار)، سوم: دانشمند و خادم بدفعل (دانشمند بد عمل وخادم بد رفتار)، چهارم: مردمان غماز (افراد سخن چین).

تعبیر خواب سگ از نظر آنلی بیتون

اگر در خواب سگی شرور ببینید، نشانه دشمن و زندگی سخت و غیرقابل تغییر است. اگر خواب ببینید سگی خود را محبت آمیز به شما می مالد، علامت منفعت بسیار و دوستانی پایدار است. اگر خواب ببینید سگی از نژاد اصیل دارید، علامت آن است که به ثروت زیادی دست می یابید.

اگر خواب ببینید سگی شکاری از روی رد پا به جستجوی شماست، نشانه آن است که در دام وسوسه ای می افتید و محتمل است در زندگی سقوط کنید. دیدن سگ های کوچک در خواب، علامت آن است که اندیشه های شما منشا بی اهمیتی دارد. اگر خواب ببینید سگی شما را گاز می گیرد، علامت همدمی است که در زندگی شما فتنه جویی می نماید.

دیدن سگ نحیف و کثیف در خواب، دلالت بر بیماری بچه ها و شکست در کار و حرفه دارد. اگر خواب ببینید سگ ها نمایش می دهند، نشانة آن است که بخت و اقبال به کمک شما می شتابد. اگر در خواب صدای پارس سگ بشنوید، نشانه شنیدن اخباری است که شما را پریشان و مضطرب می سازد.

اگر خواب ببینید که سگ ها روباه یا شکار دیگری را دنبال می نمایند، علامت فعالیت بسیار در تمام زمینه های زندگی است. دیدن سگ دست آموز در خواب، علامت ابراز عشق با خودخواهی و کوته فکری است. اگر دختری چنین خوابی ببیند، علامت آن است که نامزدش بیش از اندازه خودخواه است.

اگر در خواب از دیدن سگ بولداگ عظیمی بترسید، علامت آن است که می خواهید زندگی خود را از حد معمول ارتقاع دهید. دچار مشکلاتی خواهید شد. اگر دختری چنین خوابی ببینید، علامت آن است که با مرد معقول و خوش قلبی ازدواج خواهی کرد. شنیدن صدای خرخر سگ در خواب، علامت آن است که تحت فرمان افراد فریبکار قرار خواهید گرفت و آرامش خانواده به هم خواهد خورد.

شنیدن صدای زوزه محزون سگ در خواب، نشانه مرگ یا جدایی طولانی بین دوستان است. شنیدن غرش سگ ها هنگام جنگیدن با هم، در خواب، علامت آن است که زندگی شما پریشان و غم زده خواهد بود و از دشمنان شکست خواهید خورد. اگر سگ ها را کنار گربه ها با ظاهری محبت آمیز ببینید که ناگاه به سوی هم بر می گردند و دندان های خود را شنان می دهند و با هم می جنگند، نشانة آن است که در کار عشق و اهداف دنیوی با دردسر روبرو خواهید شد

اگر خواب ببینید سگ سفیدی محبت آمیز به شما نزدیک می گردد، نشانه آن است که در امور عشق و زندگی پیروز می شوید. اگر دختری چنین خوابی ببیند نشانه آن است که به زودی ازدواج خواهد نمود. خواب سگی که چند سر دارد، نشانه آن است که می کوشید، چند کار را هم زمان انجام دهید. معمولا در یک شاخه پیش رفتن موفقیتی بیشتر به همراه دارد، کسی که آرزو دارد در هر کاری توفیق یابد باید نسبت به چنین خوابی بیشتر تامل کند.

اگر سگ هاری در خواب ببینید، نشانه آن است که کوشش های شما به موفقیت نمی انجامد و شاید به بیماری خطرناکی مبتلا شوید. اگر سگ هاری در خواب شما را گاز بگیرد، علامت آن است که یکی از افراد مورد علاقه شما در آستانه دیوانگی است و محتمل است اتفاق رقت باری رخ دهد.

اگر خواب ببینید به تنهایی سفر می کنید و سگی به دنبال شما می آید، علامت یافتن دوستانی وفادار و پیمان های موفقیت آمیز است. دیدن سگی که شنا می نماید، در خواب، نشانه آن است که به سرعت به سوی شادی و سعادت پیش می روید. اگر خواب ببینید سگی گربه ای را شکار می نماید، علامت معاملات سودآور و تفریحات غیرمنتظره است. اگر در خواب ببینید سگی ماری را شکار می نماید، علامت پیروزی و موفقیت است.

تعبیر خواب سگ از نظر ابن سیرین

سگ در خواب دیدن، دشمن دون و فرومایه، اما مهربان بود و سگ ماده در خواب زن فرومایه بود و سگ سیاه، دشمنی بود از عرب، و سگ سفید، دشمنی بود از عجم.اگر بیند که سگ بر وی بانگ می کرد، از دشمنی سخنی زشت می شنود. اگر بیند که سگ او را بگزید، او را از دشمن گزند رسد.

اگر دید جامه او به آب دهان سگ آلوده شد، دلیل است که از دشمنی خسته گردد.اگر دید جامه او را بدرید، دلیل این است که در مالش نقصان پدید آید. اگر بیند که گوشت سگ می خورد، دلیل اینکه دشمن را به دشمنی دیگر دفع کند. اگر بیند سگی را نان می داد، دلیل است که روزی بر وی فراخ گردد.

اگر بیند سگ با وی نزدیکی نمود، دلیل که دشمن در وی طمع کند.اگر بیند که سگ بر وی تکیه نموده بود، دلیل است بر دشمنی فرومایه اعتماد کند و کار او را نصرت دهد. اگر دید که شیر سگ می خورد، دلیل که ترس و بیم سخت به وی رسد و باشد که با دشمن او را خصومت افتد.

اگر بیند که سگ از وی می گریخت، دلیل است دشمن از وی برحذر بود. اگر بیند که سگی ماده در خانه او درآمد، دلیل که زنی فرومایه را به زنی کند. اگر دید که سگی جامه او را به دندان بگزید، دلیل است مکروهی بر وی رسد.

تعبیر خواب سگ از نظر اسماعیل بن اشعث

سگ شکاری در خواب، دشمنی بود ظاهر. اگر بیند که سگی شکار می کرد، دلیل که از دشمنی دعوی دانش کند و خیر و منفعت یابد. اگر بیند گوشت شکار می خورد، دلیل که میراث یابد. اگر بیند که سگ شکاری ازخود دور نمود، دلیل است از دشمنی با منفعت جدا گردد.

شنیدن صدای سگ در خواب

صدای سگ بدگوئی و سیاست و فحش و ناسزا است و چنان چه در خواب صدای سگی را بشنوید، ولی سگ را نبینید نشان آن است که از شما بد می گویند، غیبت می نمایند و توطئه ترتیب می دهند. سگ اگر آشنا و رام باشد و بانگ و صدا راه بیندازد فحش و ناسزا است و خواب شما می گوید با یک نفر برخوردی نا مطلوب خواهید داشت که او نسبت به شما سخنان زشت می گوید و دشنام می دهد.

حمله سگ ماده در خواب

ابن سیرین نوشته سگ ماده زنی دون همت و پست است، ولی تشخیص نر و مادگی سگ در خواب امکان ندارد مگر این که ذهن ما آن را گواهی دهد یا سگ، توله همراه داشته باشد. به هر حال اگر سگی ماده در خواب به شما حمله کرد باید خود را از خطر زنی فرومایه حفظ کنید که او زنی آزار رساننده و خطرناک است.

حمله سگ در خواب میمون نیست، ولی بیشتر اهمیت آن منوط است به مهابت سگ. سگ اگر عظیم و درنده و موحش باشد دشمنی است قوی پنجه و بسیار خطرناک، ولی اگر سگ ضعیف و کوچک باشد دشمنی است ناتوان که قادر نیست آزار برساند مثل سگ های زینتی و کوچک که عده ای در خانه ها نگه می دارند.

تعبیر خواب سگ زنجیر نموده

دیدن این نوع سگ در خواب خطری را خبر نمی دهد. اگر در خواب ببینید سگی را به ریسمان و زنجیر بسته اید و همراه می برید با کسی دوستی و موانست می کنید که در شان شما نیست. به ریسمان بستن و قلاده انداختن سگ نشان چیرگی بر دشمن نیست بل که تحصیل الفت است با شخصی دون و فرومایه و کثیف و چنان چه آن سگ ماده باشد خواب شما می گوید زنی پلید در راستا شما قرار می گیرد که بر او رغبت پیدا می کنید.

غذا دادن به سگ در خواب چه تعبیری دارد؟

اگر در خواب ببینید که به سگ غذا می دهید از غم و غصه فراغت حاصل می کنید و اگر سگ طعمه ای را از دست شما قاپید و ربود و خورد زیان اقتصادی متوجه شما می گردد و روی کید و فریب اقتصادی را از شما می رباید و چنان چه آن سگ ماده باشد زنی شما را گول می زند و پولی را از چنگتان به در می برد.

اگر در خواب ببینید که سگی در خانه خود دارید (به شرطی که در بیداری سگ نداشته باشید) کسی در خانه شما هست که صداقت ندارد و باز هم اگر آن سگ ماده باشد و بدانید که سگ ماده را نگهداری می کنید زنی از نزدیکانتان به شما راست نمی گوید و همین زن اگر مهلت و فرصت بیابد خیانت هم می نماید.

فرار سگ در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیرخواب فرار کردن سگ؛ اگر در خواب ببینید که سگی از شما ترسید و گریخت کسی را که دوست ندارید از خویشتن می رانید، ولی ممکن است آن شخص هر کس هست شما را دوست داشته باشد، زیرا وفاداری سگ مشهور است.

اگر سگی را در خواب از خود راندید و آن سگ به ضعف و زبونی نزد شما بازگشت نیکو است، چون خواب شما می گوید در امری اشتباه می کنید، ولی سود شما در آن است که خلاف میل خود رفتار کنید. در این حالت ضعفی که سگ در خواب شما نشان می دهد مبشر پیروزی است در بیداری.

سگ شکاری دوستی است پست که خدمت می نماید و دنائت خود را نمی تواند پنهان نگه دارد و از بین ببرد. اگر در خواب ببینید که سگی برای شما چیزی به دهان گرفت و آورد خوب است، چون سودی عایدتان می گردد.

منبع: فرادید
انتشار: 5 اسفند 1399 بروزرسانی: 5 اسفند 1399 گردآورنده: selena-fan.ir شناسه مطلب: 1580

به "تعبیر دیدن سگ در خواب" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر دیدن سگ در خواب"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید